top of page

Všeobecné obchodní podmínky platné od 20. 6. 2022

Terapeutické centrum Calmea Kristýna Šorfová, IČO: 09522433

 

Dovolte nám, abychom Vás následně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami obsahujícími důležité informace a pokyny potřebné ke spokojenosti a úspěšnému absolvování Vašeho pobytu Víkendové duševní lázně. Pokud je to možné, je potřebné dopředu předcházet následným nedorozuměním či nejasnostem, a proto Vás prosíme, abyste si dále uvedené informace a pokyny pozorně přečetli.

 

Tyto všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o absolvování pobytu Víkendové duševní lázně.

 

1. Objednávání pobytu, vznik smluvního vtahu

Pokud jste si pozorně přečetli všechny informace uvedené na internetových stránkách a vybrali si pobyt Víkendové duševní lázně, požádejte o uzavření smlouvy o pobytu. Smluvní vztah mezi poskytovatelem (Kristýnou Šorfovou, Terapeutické centrum Calmea) a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření závazné přihlášky. U smlouvy uzavřené přes internet (smlouva o pobytu uzavřená přes internet) zákazník při odeslání stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy a souhlasí s ní. U papírové smlouvy zákazník stvrzuje obeznámení s podmínky zájezdu při jeho vlastnoručním podpisu. Poskytovatel se zavazuje zajistit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami dle smlouvy o pobytu.

 

2. Cenové a platební podmínky

2.1 Služby, které jsou zahrnuté v ceně pobytu, dohodnuté ve smlouvě o pobytu, jsou specifikované v nabídce na stránkách calmea.cz a zároveň jsou součástí smlouvy o pobytu.

2.2 Cena pobytu je cena sjednaná mezi poskytovatelem a zákazníkem a je uvedena ve smlouvě. Poskytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu a s ním spojených služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tuto cenu před poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet poskytovatele vedený u peněžního ústavu. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.

2.3 Cenu pobytu můžete uhradit při objednání pobytu (odeslání smlouvy přes internet nebo podpisem papírové smlouvy).

 

3. Změny smlouvy

Přestože jsou pobyty připravované s velkou starostlivostí a několik měsíců dopředu, mohou nastat i změny, na které si zdvořile vyhrazujeme právo i bez Vašeho souhlasu. Jde o změny malé, např. drobná změna programu s přihlédnutím k individuálním potřebám účastníků pobytu. Podpisem na smlouvě vyjadřujete s tímto svůj souhlas.

 

4. Storno podmínky

Objednávku na konkrétní termín pobytu nelze stornovat. Při pozdější změně nebo nedostavení se, pobyt bez náhrady propadá.

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1 Kvůli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, klient bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté poskytovateli (Kristýna Šorfová, Terapeuteické centrum Calmea) - správci osobních údajů na základě této smlouvy a v souvislosti s uzavřením této smlouvy, bude poskytovatelem zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností poskytovatele jako správce, za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o pobytu a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů poskytovatele a klientů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nejdéle však po dobu deseti let od ukončení smlouvy. 

5.2 Jako subjekt údajů sdělením citlivých údajů poskytovateli jako správci klient rovněž souhlasí se zpracováním citlivých údajů, a to výhradně za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplýajících ze smlouvy o pobytu.

5.3 Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (ubytovací zařízení).

 

6. Závěrečné ustanovení

6.1 V případě nejasností před podpisem smlouvy se obraťte na poskytovatele Kristýnu Šorfovou, Terapeutické centrum Calmea.

6.2 Zákazník bere na vědomí, že tyto smluvní/obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi, což stvrzuje podpisem smlouvy o pobytu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost 20.6. 2022 

bottom of page